Eiti prie turinio

UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ (toliau – Bendrovė arba mes) siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, atvykdami pas mus ar elektroninėmis priemonėmis, pateikdami užklausas, skundus, prašymus, pareiškimus, informaciją apie pažeidimus ir (arba) atsiliepimus (toliau – Užklausa), ar sudarant Sutartis, ar bet kokiu kitu, Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, jeigu Jūsų asmens duomenis tvarkome mes.

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kam juos naudojame, kiek laiko saugome, kaip dalinamės ir kt. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau –Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais, jų pagrindu patvirtintais Bendrovės vidaus teisės aktais.

Prašymas – tai Jūsų raštiškas pageidavimas sužinoti apie mūsų tvarkomus Jūsų duomenis, reikalauti juos pakoreguoti arba nutraukti duomenų rinkimą ir sunaikinti turimus Jūsų asmens duomenis („pamiršti Jus“).

Ši informacija svarbi, todėl prašome ją atidžiai perskaityti. Politiką mes galime keisti, siekdami neatsilikti nuo atsirandančių ar pasikeičiančių reikalavimų, vykstančios pažangos, todėl prašome reguliariai ją perskaityti.


1. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME?

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys arba duomenys) – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia kita informacija, tiek būtina tinkamai vykdyti iki sutartinius, tiek sutartinius įsipareigojimus, tiek būtina tinkamai atsakyti į Užklausą, Prašymą, rinkodaros tikslais, tiek atlikti kitus, teisės aktuose nedraudžiamus arba privalomus įpareigojimus, veiksmus.

Politikoje minimi asmens duomenys yra:

Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas.

Kita informacija: kuri yra būtina vykdant Sutartį ir apie kurios rinkimą Jūs būsite informuoti konkrečioje su Jumis sudarytoje sutartyje.

Telefoninio pokalbio įrašas, (jeigu toks bus daromas);

Vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys (jeigu tokie bus daromi);

Informacija apie Jūsų IP adresą ar jo įrenginio ID (jeigu kreipėtės į mus elektroninio ryšio priemonėmis).


2. KOKIU PAGRINDU IR KOKIU TIKSLU TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam: i) kad galėtume tinkamai įvykdyti Sutartį; ii) kad išspręsti Jūsų Užklausas prašymus ar reikalavimus, kylančius Sutarties vykdymo metu; iii) kad atsakyti į Užklausas. Šių dokumentų pagrindu gautus duomenis/informaciją mes taip pat galime analizuoti, sisteminti, siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, plėsti teikiamų paslaugų spektrą, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus; iv) kad pateiktume Jūsų poreikius atitinkančius Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Jei nesutinkatekad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti; v) kad užtikrintume mūsų ir Jūsų saugumą, turto saugumą, vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome Jūsų vaizdo duomenis (ši nuostata galioja tik atvykus į Bendrovės patalpas, arba kitą Bendrovės objektą, kuriuose yra vaizdo stebėjimo kameros); vi) kad užtikrintume paslaugų teikimą nuotoliniu būdumes galime įrašyti pokalbius telefonu ar kitą Jūsų ir mūsų komunikaciją. Šiuo tikslu taip pat saugome telefono ryšio numerį, IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kitus techninius duomenis (apie telefoninių pokalbių įrašymą būsite informuoti iš karto mums atsiliepus. Jeigu nesutinkate su tuo, Jūs turite teisę nutraukti bendravimą telefonu ir komunikuoti su mumis kitu, Jums priimtinu būdu).

3. KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome: A) tol, kol galioja Sutartis; B) atsakymo į Užklausą laikotarpiu; C) LR teisės aktuose nustatytą laikotarpį; D) rinkodaros laikotarpį.

Sutarčiai pasibaigus/nutraukus, atsakę į Užklausą, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime tokia tvarka ir terminais:

i) specifinius asmens duomenis, būtinus: a) Sutarties vykdymui, sunaikiname kartą per ketvirtį, praėjus 10 metų terminui nuo Sutarties pasibaigimo dienos; b) atsakymui į Užklausą sunaikiname ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po atsakymo į Užklausą, jeigu šių duomenų nereikia saugoti pagal LR teisės aktus, nėra jokių prielaidų teisminiams ginčams. Esant prielaidoms dėl teisminių ginčų šie duomenys naikinami šio punkto iii p. nurodytais terminais;


ii) kitus asmens duomenis, kurių nereikia saugoti pagal LR teisės aktuose nustatytą archyvavimo tvarką: a) Sutarties vykdymui- ne vėliau kaip kartą per ketvirtį praėjus dviem metams nuo paskutinio įrašo, vykdant Sutartį, įrašymo dienos; b) atsakymui į Užklausą – ne vėliau kaip per 6 mėnesius, po paskutinio atsakymo į Jūsų Užklausą. Esant teisminiams ginčams saugome dar 30 darbo dienų po konkretaus teisminio ginčo išnagrinėjimo ir galutinio sprendimo įsiteisėjimo datos, o priverstinio vykdymo/išieškojimo atveju, po to tokio vykdymo/išieškojimo laikotarpio datos;

 iii) telefoninio pokalbio įrašas, (jeigu toks bus daromas) ir vaizdo stebėjimo įranga užfiksuotus vaizdo duomenis (jeigu tokie buvo daromi) sunaikiname praėjus kiekvienam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui po vaizdo įrašo/telefoninio pokalbio dienos, išskyrus atvejus kai yra prielaidos teisminiam ginčui, šiuo atveju sunaikiname šio punkto ii) p. nurodytais terminais;

iv) informaciją apie Jūsų IP adresą ar jo įrenginio ID (jeigu kreipėtės į mus elektroninio ryšio priemonėmis) sunaikiname per 60 dienų po tokio kreipimosi dienos, jeigu šių duomenų nereikia vykstantiems teisminiams ginčams tarp Šalių, nes šiuo atveju sunaikinama ii dalyje nustatyta tvarka;

v) rinkodaros tikslais surinktus duomenis tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis ir saugome dar 1 (vienus) metus po to, kai nustojate jomis naudotis. Esant Jūsų Prašymui „pamiršti Jus“ sunaikiname per 30 dienų nuo tokio prašymo dienos, tik rinkodarai naudotus duomenis;

vi) asmens duomenis, kurie pagal LR teisės aktus turi būti privalomai archyvuojami, saugome ir tvarkome pagal tuose teisės aktuose nustatytus terminus.

4. IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs kreipiatės į mus dėl Sutarties sudarymo, pakeitimo, arba pateikdami Užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų. Sudarant ir vykdant Sutartį, o jai pasibaigus, teisminio proceso ar išieškojimo atveju, atsakydami į Užklausą Jūsų duomenis galime rinkti: a) iš viešai Jūsų arba trečiųjų asmenų pateikiamų duomenų apie Jus; b) iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas ir panašiai; c) iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia arba kuriuos pasitelkiame mes, teikdami Jums paslaugas.

Jeigu siekiant kokybiškai ir objektyviai suteikti paslaugas pagal Sutartį, išnagrinėti Jūsų Užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti reikšmingų aplinkybių tyrimą, mes Jūsų pateiktus duomenis galime susieti su mūsų turimais ir (ar) vykdant Sutartį, nagrinėjant Jūsų Užklausą surinktais duomenimis, pvz. mes galime patikrinti vaizdo stebėjimo įrašus, apklausti mūsų darbuotojus ir pan.

Jeigu informacija (įskaitant dokumentus) Sutarčiai sudaryti, pakeisti ar nutraukti, Užklausa pateikiama iš Bendrovės ar trečiojo asmens tinkle esančio kompiuterio, išlieka rizika, kad aplankyti internetiniai puslapiai bus užfiksuoti naršyklės istorijoje ar/ir atitinkamai Bendrovės ar trečiojo asmens tinklo registre. To galima išvengti pateikiant informaciją kompiuteriu, kuris nėra tinkle.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad kartu su informacija Sutarčiai sudaryti, pakeisti, ar nutraukti, Užklausa juose gali būtų meta duomenų, galinčių atskleisti pranešėjo asmeninę informaciją, kuri nėra susijusi su jo teikiama informacija, todėl, prieš pateikiant informaciją, svarbu iš jų pašalinti su Užklausa nesusijusius meta duomenis.


5. KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie teikia mums teisines paslaugas, bei su buhalterine apskaita, duomenų administravimu, susijusias paslaugas: tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių, socialinių anketų kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus, sutartis.

Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.

Jūsų duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, VĮ Registrų centrui, VMI, SODRAI, tačiau tik joms pareikalavus arba tik tada, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų kitų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

Užklausą (informaciją apie pažeidimą, skundą ir pan., t.y. tai į ką nereikalaujate atsakymo) galima pateikti anonimiškai arba su savo asmeniniais duomenimis. Pastaruoju atveju pranešėjo asmeninė informacija bus žinoma tik tiems asmenims, kurie tirs gautą informaciją. Tiesa, pranešėjas, iškilus būtinybei, gali būti pakviestas į teismą, kaip liudininkas, ir taip prarasti anonimiškumą.


6. KOKIOSE TERITORIJOSE IR JURISDIKCIJOSE MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenis perduodame už ES /EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:


7. KIEK SAUGŪS JŪSŲ DUOMENYS?

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant BDAR. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Kruopščiai atrenkame duomenų tvarkytojus ir iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą, užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti absoliučiai užtikrintas, bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.


8. KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę raštu prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę raštu informuoti apie Jūsų duomenų tvarkymo apribojimą.


9. KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:


10. KĄ MES ĮSIPAREIGOJAME?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus, asmens duomenis, mes įsipareigojame:


11. KOKIAIS BŪDAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI IR KAIP ATSAKYSIME JUMS?

Visus Prašymus duomenų tvarkymo klausimais mums galite pateikti šiais būdais:

Mūsų, kaip duomenų valdytojo bei tvarkytojo rekvizitai:

UAB „Kėdainių konservų fabrikas“

Juridinio asmens kodas 161612618

Buveinės adresas: Kėdainių g. 50, Šingalių km., Kėdainių r., Lietuvos Respublika

Atsakymą į Jūsų Prašymą dėl tvarkomų duomenų mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų Prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.


12. ANONIMIŠKUMAS

Bendrovės naudojama sistema nesaugo Jūsų IP adresų, įrenginių ID ir nenaudoja slapukų „sausainiukų“ (angl. cookies). Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos Jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti. Bendrovė nesusieja lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau svetainės https://kkf.lt lankytojas liks anonimiškas.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei iš mūsų svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

© Kėdainių konservai 2022

Privatumo politika
This site is registered on wpml.org as a development site.